Các phòng Ban: Chức năng và nhiệm vụ

Bản inSend by email
Tiếng Việt

I. VĂN PHÒNG.

>> Chức năng, nhiệm vụ

1. Công tác tổ chức:

- Tham mưu giúp Trưởng ban trong công tác xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Ban; trong công tác tổ chức cán bộ, nhân sự và cơ cấu bộ máy hoạt động của Ban.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho CB, CCVC.

2. Công tác hành chính quản trị:

- Tổ chức phục vụ các cuộc họp, hội nghị và tiếp khách của Ban theo quy định.

- Quản lý và thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, in ấn tài liệu văn bản của Ban; công tác bảo vệ và công tác hậu cần, phục vụ tại Ban.

- Cung cấp và quản lý các trang thiết bị, phương tiện làm việc, vật tư hành chính phục vụ cho công tác của Ban theo kế hoạch được phê duyệt.

- Phối hợp với Công đoàn cơ sở chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức trong Ban.

- Xác nhận, chứng nhận, chứng thực, thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan trong KCN.

3. Công tác tài chính:

- Quản lý, thực hiện các hoạt động tài chính, kế toán theo quy định và chính sách hiện hành.

- Dự toán ngân sách, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư hàng năm trình cơ quan có thẩm quyền duyệt.

 - Hướng dẫn hoạt động tài chính của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban.

- Thực hiện thu và quản lý các loại phí, lệ phí theo quy định.

- Thực hiện các quy định của pháp luật và UBND tỉnh về quản lý tài sản, ngân sách được giao.

4. Công tác tin học:

- Quản lý và vận hành mạng tin học của Ban, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý theo chương trình, kế hoạch của tỉnh.

- Tổ chức quản lý, vận hành trang thông tin điện tử (Website) của Ban.

5. Công tác báo cáo thống kê:

- Giúp Trưởng ban tổng hợp, xây dựng các báo cáo định kỳ và đột xuất về kết quả hoạt động của cơ quan và tình hình hoạt động của các KCN.

- Thực hiện chế độ báo cáo thống kê, báo cáo quyết toán định kỳ, đột xuất theo qui định.

6. Công tác Thi đua – Khen thưởng và Kỷ luật:

- Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật của Ban.

- Tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng cho Doanh nghiệp trong KCN.

- Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền. Phối hợp với Bộ KH&ĐT trong việc xây dựng và quản lý thông tin về KCN.

7. Công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (Hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả):

- Thường trực tiếp nhận và trả kết quả đối với những hồ sơ thuộc các lĩnh vực áp dụng cơ chế “Một cửa” theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

8. Công tác Thanh tra:

- Tổ chức và phối hợp với các phòng ban, đơn vị, các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong KCN.

II. PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ

>> Chức năng, nhiệm vụ

1. Tham mưu giúp Trưởng ban trong công tác xúc tiến đầu tư, kêu gọi các dự án đầu tư vào các KCN. Xây dựng chương trình, kế hoạch XTĐT và phát triển KCN. 

2. Hỗ trợ các chủ đầu tư hạ tầng các KCN trong công tác XTĐT. Hướng dẫn quy trình, thủ tục hồ sơ dự án đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh.

3. Tổng hợp ý kiến tham gia với các Bộ, ngành, UBND tỉnh trong việc xây dựng các văn bản QPPL, chính sách, quy định có liên quan đến đầu tư.

4. Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ hoặc tổ chức thẩm tra hồ sơ dự án trình Trưởng ban cấp Giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT), GCNĐT điều chỉnh cho các dự án đầu tư vào các Khu công nghiệp và Cụm công nghiệp được giao quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

5. Kiểm tra thực hiện nội dung GCNĐT, tiến độ đầu tư, góp vốn của các dự án trong các KCN, đề xuất biện pháp xử lý đối với các trường hợp vi phạm các quy luật của pháp luật về đầu tư.

6. Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng trong Ban tổng hợp, đánh giá hiệu quả đầu tư  vào các KCN.

7. Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất với các cơ quan có liên quan trong các lĩnh vực: xây dựng và phát triển các KCN, tình hình cấp GCNĐT, điều chỉnh GCNĐT và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định.

8. Tham mưu giúp trưởng ban xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực phòng phụ trách.

III. PHÒNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

>> Chức năng, nhiệm vụ

1. Tham mưu giúp Trưởng ban về quy hoạch phát triển các KCN và các Khu phụ trợ phục vụ các KCN trên địa bàn tỉnh. Phối hợp, hướng dẫn Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN lập quy hoạch chi tiết các KCN và hạ tầng xã hội phục vụ KCN. Quản lý quy hoạch chi tiết các KCN đã được phê duyệt.

2. Hướng dẫn, tiếp nhận và tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở đối với các dự án nhóm B, C đầu tư vào KCN; Hướng dẫn, tiếp nhận  hồ sơ và trình Lãnh dạo phụ trách cấp Giấy phép Xây dựng, Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, cấp Giấy xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường theo quy định.

3. Hướng dẫn, tiếp nhận  hồ sơ và trình Lãnh đạo phụ trách cấp điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đã được duyệt của các KCN.

4. Hướng dẫn các Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng lập hồ sơ xin thành lập, mở rộng KCN.

5. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Doanh nghiệp trong KCN xây dựng công trình theo quy hoạch, thiết kế cơ sở và Giấy phép xây dựng.

6. Kiểm tra tình hình sử dụng đất trong các KCN. Đề xuất biện pháp xử lý đối với các Doanh nghiệp vi phạm quy định của Luật Đất đai.

7. Kiểm tra, đôn đốc tình hình đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng trong và ngoài hàng rào KCN do Ban được phân công quản lý.

8. Chỉ đạo công tác quan trắc môi trường trong các KCN. Chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra định kỳ, đột xuất tình hình chấp hành Luật bảo vệ môi trường và theo dõi tình hình xử lý chất thải trong KCN.

9. Phối hợp với cơ quan có liên quan và chính quyền địa phương thực hiện công tác BT-GPMB các KCN.

10. Tổng kết đánh giá tình hình quản lý quy hoạch đối với các KCN và tình hình đảm bảo môi trường KCN.

11.Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất với các cơ quan có liên quan trong các lĩnh vực: quy hoạch phát triển các KCN, tình hình sử dụng đất trong KCN và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định.

12. Tham mưu giúp Trưởng ban xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực phòng phụ trách.

IV. PHÒNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

>> Chức năng, nhiệm vụ

1. Xác nhận nhân sự đối với các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trước khi thực hiện các dự án đầu tư.

2. Cấp, cấp lại, sửa đổi, gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại KCN.

3. Theo dõi, quản lý tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD) và xuất nhập khẩu của các Doanh nghiệp trong KCN. Tham mưu, đề xuất với Trưởng ban và cơ quan chức năng liên quan các chính sách nhằm khuyến khích SXKD của Doanh nghiệp trong KCN.

4. Kiểm tra việc thực hiện các Hợp đồng cung cấp dịch vụ, Hợp đồng gia công sản xuất sản phẩm. Phối hợp với cơ quan có liên quan giải quyết các tranh chấp kinh tế theo yêu cầu của đương sự.

5. Giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trong KCN và kiến nghị Thủ tướng CP, các bộ ngành có liên quan và UBND tỉnh, giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền có liên quan.

6. Hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp lập báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh theo định kỳ. Hướng dẫn các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lập báo cáo kết quả SXKD theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

7. Quản lý hoạt động thương mại trong các KCN theo phân cấp và uỷ quyền.

8. Tổ chức cấp Chứng nhận xuất xứ hàng hoá đối với các hàng hoá sản xuất trong KCN theo quy định.

9. Quản lý về khoa học, công nghệ, kỹ thuật đối với các Doanh nghiệp trong KCN.

10. Hướng dẫn hồ sơ đăng ký chế độ kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài khi áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu bổ sung, sửa đổi và làm các thủ tục đăng ký chế độ kế toán áp dụng với Bộ Tài chính.

11. Xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản trong KCN cho tổ chức có lien quan.

12. Phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết những khó khăn trong SXKD của doanh nghiệp KCN. Tổng kết, đánh giá tình hình, hiệu quả SXKD của các doanh nghiệp trong KCN.

13. Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất với các cơ quan có liên quan trên cơ sở thu thập số liệu báo cáo của các doanh nghiệp KCN trong lĩnh vực: tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước của các DN trong KCN và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định.

14. Tham mưu giúp Trưởng ban xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực phòng phụ  trách.

V. PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

>> Chức năng, nhiệm vụ

1. Giúp Trưởng ban thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lao động trong các doanh nghiệp KCN theo quy định của pháp luật và uỷ quyền của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Hướng dẫn, kiểm tra việc ký kết Hợp đồng lao động, xây dựng nội quy lao động, ký kết thoả ước lao động tập thể, các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động và việc thực hiện chế độ về tiền lương, tiền công của người lao động tại các doanh nghiệp trong KCN theo quy định của Pháp luật. Phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các hành vi vi phạm theo quy định;

3. Hướng dẫn, xác nhận kế hoạch đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho các Doanh nghiệp trong KCN theo quy định.

4. Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ trình Lãnh đạo phụ trách cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép lao động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc trong KCN; cấp sổ lao động cho người lao động Việt Nam làm việc trong KCN theo uỷ quyền.

5. Thống kê tình hình sử dụng lao động, theo dõi điều kiện làm việc, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động trong các KCN (như học tập, chữa bệnh, phúc lợi công cộng, BHXH, BHYT,…). Đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.

6. Phổ biến và kiểm tra việc chấp hành các chế độ chính sách và Bộ Luật lao động của các doanh nghiệp KCN. Phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết những tranh chấp về lao động và những vấn đề phát sinh về lao động theo quy định của pháp luật.

7. Phối hợp với công đoàn KCN và các cơ quan chức năng tuyên truyền thành lập tổ chức công đoàn cơ sở.

8. Xây dựng kế hoạch hàng năm và 5 năm về phát triển nguồn nhân lực.

9. Tổng kết đánh giá tình hình sử dụng lao động, việc thực hiện các chế độ chính sách và Luật lao động đối với người lao động của các doanh nghiệp trong các KCN.

10. Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất với các cơ quan có liên quan trong các lĩnh vực có liên quan theo quy định.

11. Tham mưu giúp Trưởng ban xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách đối vơi lĩnh vực phòng phụ trách.

VI. VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA BAN QUẢN LÝ KCN Ở CÁC KCN

>> Chức năng, nhiệm vụ

1. Đại diện của Ban để nắm bắt tình hình trong các KCN; Đề xuất các biện pháp giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình xây dựng, hoạt động của các doanh nghiệp KCN.

2. Phối hợp với đoàn thanh tra, kiểm tra về việc thực hiện Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Hợp đồng gia công sản phẩm, Hợp đồng cung cấp dịch vụ, vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ của doanh nghiệp trong các KCN.

3. Chỉ đạo duy trì và đảm bảo các công tác về an ninh trật tự, an toàn xã hội, công tác phòng cháy chữa cháy tại các KCN; Kịp thời giải quyết các trường hợp phát sinh không để ảnh hưởng đến hoạt động của KCN.

4. Phối hợp với cơ quan chức năng nắm bắt tình hình quản lý, sử dụng các công trình hạ tầng xã hội phục vụ các KCN.

5. Theo dõi công tác xây dựng, hoạt động SXKD của các doanh nghiệp trong KCN. Tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Ban các giải pháp nhằm đảm bảo các dự án thực hiện đúng tiến độ xây dựng; Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp theo đúng ngành nghề đăng ký  và quy định của pháp luật.

6. Tổng kết, đánh giá tình hình phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự,… trong các KCN.

7. Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất với các cơ quan có liên quan trong các lĩnh vực có liên quan theo quy định.

8. Tham mưu giúp Trưởng ban xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực phòng phụ trách.

 

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22744191
  • Trong ngày:1723
  • Trong tuần:17880
  • Trong tháng:1202983
  • Trong năm:3889168