Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng

Bản inSend by email
Tiếng Việt

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức nộp hô sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang:

+ Địa chỉ: Trung tâm Hành chính công, Khu liên cơ quan - Quảng trường 3/2, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

+ Điện thoại: 0204 3662 005.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

+ Hình thức tiếp nhận: Cán bộ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đủ theo quy định thì giao Giấy biên nhận hồ sơ (có ngày hẹn trả kết quả) cho tổ chức. Hướng dẫn tổ chức bổ sung nếu hồ sơ còn thiếu theo quy định.

- Bước 2:

+ Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC chuyển hồ sơ tới phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường bàn giao theo quy định.

+ Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra, tham mưu ý kiến thẩm định về hồ sơ cấp lại giấy phép xây dựng trình Lãnh đạo Ban phụ trách xem xét, quyết định.

+ Sau khi có ý kiến quyết định chủ trương của Lãnh đạo Ban phụ trách, phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường tham mưu Lãnh đạo Ban phụ trách ký cấp lại giấy phép xây dựng. Trường hợp không cấp lại giấy phép xây dựng phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường tham mưu Lãnh đạo Ban ký văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

+ Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường chuyển Giấy phép xây dựng  hoặc văn bản trả lời cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

- Bước 3: Tổ chức xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang.

Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

2. Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang;

- Nộp hồ sơ qua đường bưu chính;

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.bacgiang.gov.vn.

   3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

   a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng, trong đó giải trình rõ lý do đề nghị cấp lại (theo mẫu);

- Bản chính Giấy phép xây dựng đã được cấp (đối với trường hợp bị rách, nát).

    b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

    4. Thời gian giải quyết: Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

    5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư.

   6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

   - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang.

   - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang.

- Cơ quan phối hợp (nếu có)

   7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Bản sao y giấy phép xây dựng của Ban Quản lý các KCN.

   8. Lệ phí: 150.000 đồng/ giấy phép (Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh).

   9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng thực hiện theo Phụ lục 2 thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.

   10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Giấy phép xây dựng chỉ cấp lại đối với các trường hợp bị rách, nát hoặc bị mất.

   11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội;

- Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính Phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

- Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp phép xây dựng;

- Quyết định số 535/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

- Quyết định số 691/2016/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của UBNG tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang.

Mức dịch vụ công: 
Mức 3

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22481024
  • Trong ngày:2616
  • Trong tuần:17956
  • Trong tháng:939816
  • Trong năm:3626001