DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN/KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Bản inSend by email
Tiếng Việt

TT

Tên thủ tục hành chính

Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

Thực hiện

Không thực hiện

I

Lĩnh vực đầu tư

 

 

1

1

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

 

x

2

2

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh

x

 

3

3

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

 

x

4

4

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội

 

x

5

5

Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

 

x

6

6

Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

 

x

7

7

Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

 

x

8

8

Thủ tục điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

x

 

9

9

Thủ tục Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)

 

x

10

10

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh

 

x

11

11

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

 

x

12

12

Thủ tục điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 

x

13

13

Thủ tục điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 

x

14

14

Thủ tục thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

 

x

15

15

Thủ tục thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân  tỉnh

 

x

16

16

Thủ tục thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

 

x

17

17

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

x

 

18

18

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

x

 

19

19

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

x

 

20

20

Thủ tục hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

x

 

21

21

Thủ tục nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

x

 

22

22

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

x

 

23

23

Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

x

 

24

24

Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

x

 

25

25

Thủ tục Giãn tiến độ đầu tư

x

 

26

26

Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

x

 

27

27

Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

x

 

28

28

Thủ tục Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

x

 

29

29

Thủ tục Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư

x

 

30

30

Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý các KCN

 

x

31

31

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý các KCN

 

x

II

Lĩnh vực xây dựng

 

 

32

1

Thủ tục Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng

x

 

33

2

Thẩm định thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư vào khu công nghiệp

x

 

34

3

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công đối với các dự án đầu tư vào khu công nghiệp

x

 

35

4

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng dự án

x

 

36

5

Thủ tục cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình

x

 

37

6

Thủ tục cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng

x

 

38

7

Thủ tục cấp gia hạn giấy phép xây dựng.

x

 

39

8

Thủ tục Cấp lại giấy phép xây dựng

x

 

40

9

Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn

x

 

III

Lĩnh vực lao động

 

 

41

1

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong Khu công nghiệp  theo hình thức hợp đồng lao động

x

 

42

2

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong Khu công nghiệp theo hình thức di chuyển nội bộ

x

 

43

3

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong Khu công nghiệp đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà làm việc cho người sử dụng lao động khác ở cùng vị trí công việc ghi trong giấy phép lao động  theo quy định của pháp luật

x

 

44

4

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong Khu công nghiệp đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà làm khác vị trí công việc ghi trong giấy phép lao động theo quy định của pháp luật nhưng không thay đổi người sử dụng lao động

x

 

45

5

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong Khu công nghiệp đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động nhưng hết hiệu lực theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Lao động mà có nhu cầu tiếp tục làm việc cùng vị trí công việc đã ghi trong giấy phép lao động theo quy định của pháp luật

x

 

46

6

Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong Khu công nghiệp đối với trường hợp GPLĐ còn thời hạn ít nhất 5 ngày nhưng không quá 45 ngày

x

 

47

7

Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong Khu công nghiệp đối với trường hợp GPLĐ bị mất, hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trên giấy phép

x

 

48

8

Thủ tục xác nhận lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động

x

 

49

9

Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài

 

 

50

10

Thủ tục đăng ký đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời hạn dưới 90 ngày

x

 

51

11

Thủ tục đăng ký nội quy lao động

 

x

IV

Lĩnh vực thương mại

 

 

52

1

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

x

 

53

2

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

x

 

54

3

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

x

 

55

4

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

x

 

56

5

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền cấp của Cơ quan cấp Giấy phép

x

 

57

6

Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D

x

 

Mức dịch vụ công: 
Mức 3

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22326452
  • Trong ngày:1129
  • Trong tuần:28913
  • Trong tháng:785244
  • Trong năm:3471429