Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các KCN, Ban Quản lý các KCN đã nỗ lực cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định kinh tế, không để lạm phát cao, phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 của tỉnh. Kết quả đạt được trong 10 tháng đầu năm 2013 cụ thể như sau:

1. Công tác BT-GPMB và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật

Cũng như năm 2012, công tác BT-GPMB và đầu tư hạ tầng tại các KCN của tỉnh diễn ra khá chậm. KCN Quang Châu chỉ tập trung vào BT-GPMB và khởi công xây dựng trạm xử lý nước thải; Chủ đầu tư KCN Song Khê - Nội Hoàng chỉ tập trung vào sửa sang một số hạng mục công trình, Khu phía Bắc đã khởi công xây dựng trạm xử lý nước thải song chưa triển khai xây dựng; Chủ đầu tư KCN Vân Trung cũng chỉ tập trung vào giải quyết các tồn tại trong công tác GPMB, đầu tư xây dựng hoàn thành nhà điều hành, hệ thống thoát nước khu vực, triển khai xây dựng một số tuyến đường giao thông, hệ thống tường rào, ... với tổng mức đầu tư trong năm đạt khoảng 2,5 triệu USD. Luỹ kế đến nay:

- KCN Đình Trám đã hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, bao gồm cả trạm xử lý nước thải.

- KCN Quang Châu đã BT-GPMB được 312,2ha, đạt 73,3% diện tích toàn KCN; san nền được khoảng 130ha, xây dựng được nhà máy cấp nước 5000m3/ ngày đêm, xây dựng hệ thống đường giao thông, cấp điện, cấp thoát nước trên một phần diện tích đã san lấp, vốn đầu tư thực hiện ước đạt 471 tỷ đồng, bằng 56,2% tổng vốn đầu tư đăng ký. Các hạng mục hạ tầng cơ bản đáp ứng được hoạt động của các doanh nghiệp thứ cấp.

- KCN Vân Trung: Chủ đầu tư mới san lấp mặt bằng được khoảng 112 ha và đang triển khai đầu tư hệ thống thoát nước, đường giao thông, nhà điều hành.. với tổng vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng 14,5 triệu USD, bằng 33% tổng mức đầu tư đăng ký (đối với phần diện tích 150ha đã được cấp giấy CNĐT).

- KCN Song Khê - Nội Hoàng: Khu vực phía Bắc diện tích 90,6 ha, đến nay Chủ đầu tư đã tiến hành đền bù được 46ha, trong đó san lấp mặt bằng được 40ha, xây dựng một số tuyến giao thông, hệ thống thoát nước mưa, thu gom nước thải trạm xử lý nước thải mới thi công được khoảng 5% tổng dự toán; tổng vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng 65,4 tỷ đồng, bằng 33% tổng mức đầu tư đăng ký

Khu vực phía Nam diện tích 68,18ha. Hiện nay, Công ty cổ phần phát triển Fuji Bắc Giang được giao làm chủ đầu tư 28ha (phần diện tích thu hồi của Công ty CP công nghiệp tàu thủy), tổng vốn thực đạt 85 tỷ đồng (tính theo giá trị của Hội đồng định giá tài sản tính toán khi thu hồi của Công ty CP công nghiệp tàu thủy); Công ty CP Thạch Bàn được giao làm chủ đầu tư 20,4ha, đã GPMB được khoảng 10ha, phần còn lại gặp rất nhiều khó khăn, không triển khai được trên phần đất đã GPMB.

- KCN Việt Hàn: Đã thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của chủ đầu tư, chưa có chủ đầu tư mới.

- CCN Nội Hoàng: Hiện có khoảng 35ha do các nhà đầu tư thứ cấp được san lấp mặt bằng. Ngày 25/6/2010, Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 959/QĐ-UBND giao cho Công ty PTHT KCN tỉnh Bắc Giang làm chủ đầu tư; hiện chủ đầu tư đang hoàn chỉnh hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết.

2. Kết quả thu hút đầu tư và triển khai thực hiện dự án của các nhà đầu tư

Trong 10 tháng đầu năm, Ban đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 20 dự án (tăng 05 dự án so với cùng kỳ năm 2012), trong đó có 17 dự án đầu tư nước ngoài và cấp điều chỉnh giấy CNĐT cho 30 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 138,445 triệu USD (giảm 6,92 lần so với cùng kỳ năm 2012, do năm 2012 Công ty TNHH Wintek điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 870 triệu USD) và 136,332 tỷ đồng (tăng 5 lần so với cùng kỳ năm 2012); nâng tổng số dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp đến nay là 149 dự án, trong đó có 80 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 3.997,91 tỷ đồng và 1.742,49 triệu USD; vốn đầu tư thực hiện của các dự án đầu tư trong nước đạt 1.991,2 tỷ đồng (bằng 49,8% vốn đầu tư đăng ký), của các dự án đầu tư nước ngoài đạt 624,04 triệu USD (bằng 35,8% tổng vốn đầu tư đăng ký).

3. Kết quả sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu và thu nộp ngân sách

Tính đến hết tháng 9/2013, tại các khu, cụm công nghiệp có 118 doanh nghiệp đi vào hoạt động (tăng 18 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2012). Tuy còn nhiều khó khăn, song hoạt động SXKD tại các KCN cũng có sự tăng trưởng đáng kể, cụ thể: Doanh thu của các doanh nghiệp đạt 21.138 tỷ đồng (tăng 115,73% so với cùng kỳ), ước cả năm đạt 28.350 tỷ đồng (tăng 109%); giá trị nhập khẩu đạt 786,6 triệu USD (giảm 5,6%), ước cả năm đạt 1.050 triệu USD (giảm 10%); giá trị xuất khẩu đạt 649,9 triệu USD (tăng 106,2%), ước cả năm đạt 920 triệu USD (tăng 106,7%); thuế phát sinh phải nộp đạt 346,8 tỷ đồng (tăng 183,5%)), ước cả năm đạt 462,4 tỷ đồng (tăng 168,5%).

Doanh thu năm 2013 tăng không nhiều nhưng thuế phát sinh phải nộp ngân sách tăng cao so với năm 2012 là do một số doanh nghiệp đã hết thời gian được miễn giảm thuế, đến thời kỳ phải nộp và do một số doanh nghiệp đã chuyển làm thủ tục xuất nhập khẩu ở các tỉnh khác về làm thủ tục xuất nhập khẩu tại Chi cục hải quan quản lý các KCN Bắc Giang.

4. Tình hình tuyển dụng và sử dụng lao động của các doanh nghiệp KCN

Tính đến 30/9/2013, tổng số lao động trong các KCN là 36.728 người (tăng 1.499 người so với cuối năm 2012). Trong đó: Lao động là người nước ngoài khoảng 600 lao động, lao động là người địa phương là 28.873 lao động (chiếm 78,6%, tăng 1.246 lao động so với cuối năm 2012). Số lao động nữ là 27.825 lao động (chiếm 75,8% tăng 936 lao động so với cuối năm 2012). Số lao động đã ký hợp đồng lao động đạt 34.094 lao động (chiếm 92,8%, tăng 472 lao động so với cuối năm 2012). Số lao động đã tham gia bảo hiển xã hội đạt 30.119 lao động (chiếm 88,34,% so với số lao động đã ký hợp đồng lao động). Dự báo đến hết năm 2013 trong các KCN có khoảng 40.000 lao động.

5. Công tác quản lý nhà nước tại các KCN

5.1. Về xây dựng

Cơ bản các dự án đầu tư đã thực hiện xây dựng theo đúng quy hoạch và Giấy phép xây dựng được cấp, song công tác quản lý còn gặp nhiều khó khăn do sự thiếu hợp tác của doanh nghiệp.

Trong 10 tháng đầu năm 2013, Ban đã tham gia ý kiến cơ sở cho 18 doanh nghiệp (tăng 03 so với cùng kỳ) và cấp Giấp phép xây dựng cho 17 doanh nghiệp (tăng 01 so với cùng kỳ). Đồng thời, đôn đốc các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN Song Khê - Nội Hoàng, Quang Châu và Vân Trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng KCN.

5.2. Về môi trường

KCN Đình Trám đã đầu tư và đưa hệ thống xử lý nước thải tập trung vào hoạt động với công suất đơn nguyên 1 là 2000 m3/ngày đêm. Các KCN còn lại cũng đang đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung. Các chủ đầu tư đều cam kết trong năm 2014 sẽ đưa nhà máy xử lý nước thải tập trung đi vào hoạt động.

  Đối với các dự án thứ cấp đầu tư vào các KCN trước khi xin cấp giấy phép xây dựng đều được hướng dẫn thực hiện các thủ tục về môi trường theo quy định hiện hành. Mười tháng đầu năm 2013, Ban đã  xem xét và xử lý tham gia ý kiến về các biện pháp bảo vệ môi trường của Bản cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho 13 dự án trong các khu, cụm công nghiệp. Đồng thời hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp tiến hành quan trắc môi trường định kỳ, lập sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các nội dung đã cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

Nhìn chung việc chấp hành Luật bảo vệ môi trường và các quy định có liên quan của hầu hết các doanh nghiệp KCN đều tương đối nghiêm chỉnh. Tuy nhiên,  vẫn còn mốt số doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ các nội dung đã cam kết như: chưa tiến hành thu gom, phân loại chất thải nguy hại,... mặt khác do chủ đầu tư hạ tầng chưa tiến hành xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung nên một số doanh nghiệp đã xả nước thải vào hệ thống thu gom của KCN và để chảy ra khu vực xung quanh gây ảnh hưởng tới môi trường tại các vùng lân cận.

5.3. Về lao động

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước, Ban đã tiến hành hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp KCN thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật lao động, đặc biệt là các vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

 Nhìn chung các doanh nghiệp đã tuân thủ và thực hiện pháp luật về lao động, đã quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động, trả lương theo quy định, đề nghị cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc trong KCN, xây dựng Nội quy lao động, Thoả ước lao động tập thể, quy chế lương thưởng, Hệ thống thang bảng lương, thành lập tổ chức công đoàn cơ sở, Hội đồng hoà giải lao động cơ sở,... Tuy nhiên, việc thực hiện tại một số doanh nghiệp còn mang tính hình thức, đối phó.

10 tháng đầu năm 2013, Ban đã phối hợp với Công đoàn các KCN, Sở y tế và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, Luật doanh nghiệp, Luật Công đoàn, Luật An toàn vệ sinh thực phẩm tại 45 doanh nghiệp và xử phạt vi phạm hành chính 17 doanh nghiệp với tổng số tiền phạt là 136,25 triệu đồng. Phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết 02 vụ tranh chấp lao động tập thể (giảm 03 vụ so với cùng kỳ năm 2012). Tiếp nhận và giải quyết 13 đơn thư của người lao động trong các KCN liên quan đến việc thực hiện chế đố đối với người lao động tại doanh nghiệp.

BBT

Tin nổi bật

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22467027
  • Trong ngày:3959
  • Trong tuần:3959
  • Trong tháng:925819
  • Trong năm:3612004