Tuyên truyền - Phổ biến - Giáo dục pháp luật

Quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)

Ngày 22/01/2019, Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư 03/2019/TT-BCT quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).Theo đó, thương nhân được miễn chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/...

Nghị định Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động; Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và...

Nghị định quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Ngày 15/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.Nghị định...

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Ngày 04/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 115/2018/NĐ-CP quy định mức phạt tiền tối đa áp dụng với một hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm là 100 triệu đồng đối với cá nhân, 200 triệu đồng đối với tổ chức.Nghị định này quy...

Nghị định quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Ngày 12/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, quy định khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan...

Sửa đổi, bổ sung về đăng ký doanh nghiệp.

Ngày 23/8/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 108/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.            Một...

Hội thảo “Các điểm mới về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết theo quy định tại Nghị định 20 và Thông tư 41”

Nghị định 20/2017/NĐ-CP và Thông tư 41/2017/TT-BTC quy định về Quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/05/2017 tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh và nghĩa vụ tuân thủ của doanh nghiệp. Mặc...

Quy định mới về thủ tục hải quan, quản lý thuế hàng xuất nhập khẩu

Ngày 20/4/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế...

Thông tư 38/2018/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Ngày 20/04/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 38/2018/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.Thông tư quy định hồ sơ xác định trước xuất xứ, nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thủ tục, nội...

Nghị định 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Ngày 22/5/2018  Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP​ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tếNghị định này ban hành, bổ sung thêm một số loại hình khu công nghiệp và khu kinh tế đặc thù như: khu công nghiệp hỗ trợ,...

Nghị định quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Ngày 23/02/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.Nghị định áp dụng đối với: Cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 79/2014/...

Nghị định quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 23/4/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.Theo quy định, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại bộ, cơ quan ngang bộ, tổng cục và tương...

Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 11/3/2018 Chính phủ ban hành Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009.Theo Nghị định,  doanh nghiệp nhỏ và vừa được...

Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động

Ngày 27/02/2018 Chính Phủ ban hành Nghị định số 24/2018/NĐ-CP quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động, việc làm, an...

Các bệnh được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần

Ngày 29/12/2017 Bộ Y Tế ban hành Thông tư số 56/2017/TT-BYT quy định chi tiết thi hành luật bảo hiểm xã hội và luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.Theo đó, Thông tư quy định về bệnh, thẩm quyền xác định bệnh được hưởng chế độ bảo hiểm...

Quy định về xuất xứ hàng hóa

Ngày 08/03/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2018/NĐ-CP, quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa.Nghị định nêu rõ, trường hợp hàng hóa áp dụng tiêu chí "chuyển đổi mã số hàng hóa", vật liệu đóng gói và bao gói chứa...

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

Ngày 02/02/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm về: Thủ tục tự công bố sản phẩm và thủ...

Thông tư quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình

Ngày 06/02/2018, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 02/2018/TT-BXD Quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng.Theo đó, Thông tư này quy định về trách nhiệm bảo vệ môi...

Hưởng ứng phong trào xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trong các khu công nghiệp

Căn cứ Thông tư số: 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch qui định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”;Căn cứ hướng dẫn số: 3337/HD-BVHTTDL ngày 10/...

Thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Ngày 07/12/ 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định số 141/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 01 năm 2018, các quy định...

Nghị định Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất

Ngày 09/10/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất (viết tắt Nghị định số 113/2017/NĐ-CP). - Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của...

Đơn giản hóa thủ tục cấp Giấy phép xây dựng

Ngày 06/10/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 101/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.Theo đó, Chính phủ thông qua Phương án đơn...

Thông tư hướng dẫn cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài qua mạng

Ngày 15/8/2017Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động (GPLĐ) cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử.Theo đó, giao dịch điện...

Quyết định công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 28/7/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.Theo đó, đến thời điểm hiện tại Bộ đã công bố 169 TTHC thuộc thẩm...

Hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài

Ngày 18/04/2017 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoàiTheo quy định tại Điều 4 Thông tư thì có 3...

Trang

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22761982
  • Trong ngày:1860
  • Trong tuần:12457
  • Trong tháng:1220774
  • Trong năm:3906959