Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia về an toàn- vệ sinh lao động, Phòng chống cháy nổ lần thứ 13 năm 2011.

T6, 2011-02-25 06:18

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ 13 năm 2011;

Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-LĐTBXH ngày 15 tháng 02 năm 2011 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc Tổ chức Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ, PCCN lần thứ 13 năm 2011;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Ban Quản lý các KCN ban hành kèm theo Quyết định số 131/2009/QĐ-UBND ngày 30/11/2009 của UBND tỉnh Bắc Giang, Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang xây dựng Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ, PCCN lần thứ 13 năm 2011 như sau:

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ 13 năm 2011;

Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-LĐTBXH ngày 15 tháng 02 năm 2011 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc Tổ chức Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ, PCCN lần thứ 13 năm 2011;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Ban Quản lý các KCN ban hành kèm theo Quyết định số 131/2009/QĐ-UBND ngày 30/11/2009 của UBND tỉnh Bắc Giang, Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang xây dựng Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ, PCCN lần thứ 13 năm 2011 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC.

1. Mục đích:

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động đối với công tác AT-VSLĐ, PCCN;

- Đẩy mạnh các hoạt động cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, hạn chế tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ, xây dựng và phát triển văn hóa an toàn trong lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế xã hội và ổn định sản xuất tại các doanh nghiệp khu, cụm công nghiệp.

2. Yêu cầu:

 Tổ chức tiết kiệm, hiệu quả; thu hút sự quan tâm và tham gia tích cực của đông đảo người sử dụng lao động, người lao động trong các doanh nghiệp khu, cụm công nghiệp.

3. Chủ đề:

An toàn vệ sinh lao động vì hạnh phúc gia đình và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp

4. Thời gian tổ chức: 01 tuần, từ ngày 20/3/2011 đến 26/3/2011.

 

II. NỘI DUNG VÀ CÁCH THỨC TỔ CHỨC.

1. Trước thời gian diễn ra Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ, PCCN:

1.1 Đối với Ban quản lý các KCN

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn các doanh nghiệp khu, cụm công nghiệp được giao quản lý xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ, PCCN; phối hợp với ngành liên quan tổ chức các lớp bồi dưỡng, huấn luyện về AT-VSLĐ, PCCN cho người sử dụng lao động, các cán bộ làm công tác bảo hộ lao động.

- Tổ chức thông tin tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể các doanh nghiệp về ý nghĩa, mục đích, nội dung các hoạt động về công tác AT-VSLĐ, PCCN hưởng ứng Tuần lễ quốc gia.

- Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác AT-VSLĐ, PCCN tại các doanh nghiệp. Qua kiểm tra phát hiện, biểu dương những đơn vị thực hiện tốt, xử lý nghiêm khắc các đơn vị vi phạm pháp luật về bảo hộ lao động.

- Đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong việc thực hiện công tác bảo hộ lao động và phong trào thi đua đảm bảo AT-VSLĐ, PCCN.

1.2 Đối với các doanh nghiệp khu, cụm công nghiệp:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch hưởng ứng thực hiện Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ, PCCN tại đơn vị, trong kế hoạch yêu cầu phải định rõ thời gian tổ chức các hoạt động như: tổ chức huấn luyện cho người lao động về AT-VSLĐ, PCCN, tổ chức các cuộc thi an toàn vệ sinh viên giỏi; kẻ panô, tranh ảnh tuyên truyền; bổ sung, chỉnh sửa các bản nội quy, quy trình, biển báo, tiêu lệnh; mua các văn bản, tài liệu mới về bảo hộ lao động; trang bị các phương tiện bảo vệ cá nhân; đo đạc đánh giá môi trường lao động; đăng ký sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ; bồi dưỡng bằng hiện vật và tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động

- Tổ chức huấn luyện mới, huấn luyện định kỳ về an toàn - vệ sinh lao động cho người lao động theo đúng quy định tại Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005 của Bộ lao động-Thương binh và Xã hội.

- Thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành tự kiểm tra, lập biên bản đánh giá tình trạng an toàn, vệ sinh của thiết bị, máy móc, nhà xưởng; rà soát việc chấp hành các quy định về bảo hộ lao động, biện pháp làm việc AT-VSLĐ, PCCN của người lao động trong đơn vị, đồng thời tổ chức khắc phục các tồn tại, thiếu sót.

- Triển khai việc thi hiểu biết về AT-VSLĐ, PCCN trong đơn vị.

- Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, tranh áp phích và phát hành các tờ rơi tuyên truyền về công tác AT-VSLĐ, PCCN tại cổng trụ sở, nơi sản xuất từ ngày 17/3/2011 (theo mẫu tuyên truyền đính kèm kế hoạch này - tải Phụ lục số 1tại đây).

2. Trong Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ, PCCN:

2.1 Đối với Ban quản lý các KCN:

- Phối hợp ngành chức năng dự kiến tổ chức 01 cuộc mít tinh và công bố kết quả khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác AT-VSLĐ, PCCN.

- Treo băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở làm việc như phụ lục số 1.

- Phối hợp tổ chức các hình thức thông tin, tuyên truyền lưu động, treo dán băng rôn, khẩu hiệu để hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ, PCCN đến đông đảo người sử dụng lao động và người lao động.

2.2 Đối với các doanh nghiệp khu, cụm công nghiệp:

Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền về AT-VSLĐ, PCCN; tổ chức lễ mít tinh phát động người lao động tham gia các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ, PCCN; tổ chức diễn tập sử dụng phương tiện phòng cháy chữa cháy. Công bố nội dung, chương trình hành động, hưởng ứng của đơn vị; kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng trước Tuần lễ; kết quả tự kiểm tra, đánh giá điều kiện làm việc; tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác AT-VSLĐ, PCCN trong thời gian qua. Đồng thời tổ chức một số hoạt động như: người lao động cam kết thi đua thực hiện tốt các nội quy về AT-VSLĐ để giảm tai nạn lao động, phát huy sáng kiến cải thiện điều kiện làm việc; tổ chức thăm hỏi người lao động hoặc thân nhân người lao động  đã bị tại nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp trong doanh nghiệp.

3. Sau Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ, PCCN:

3.1 Đối với các doanh nghiệp:

- Tiếp tục triển khai chương trình, kế hoạch hành động và các biện pháp cải thiện điều kiện lao động.

- Tổng kết, báo cáo kết quả các hoạt động(theo mẫu đính kèm - tải Phụ lục số 2 tại đây)

3.2 Đối với Ban quản lý các KCN:

- Tiếp tục chỉ đạo các hoạt động tiếp theo của Tuần lễ Quốc gia, đồng thời phối hợp kiểm tra, theo dõi việc tổ chức khắc phục các tồn tại thiếu sót trong công tác AT-VSLĐ, PCCN tại các doanh nghiệp khu, cụm công nghiệp.

- Tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ, PCCN đề nghị các doanh nghiệp khu, cụm công nghiệp nghiêm túc thực hiện./.

 

Phòng Quản lý Lao động